Zgłoś kandydata do komisji konkursowej !

Starosta Giżycki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych. Komisja konkursowa będzie zajmowała się opiniowaniem ofert składanych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Powiatu w Giżycku w latach 2013 – 2015 na podstawie w/w ustawy. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 grudnia 2012 r. (piątek).

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

 

 

Ogłoszenie.doc [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy.doc [pobierz]

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert opisany został w pkt XIV „Wieloletniego Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013 – 2015” (załącznik do uchwały nr XXII.142.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 8 listopada 2012 r.)    [pobierz]