Zgłoś kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kandydatów można zgłaszać do dnia 11 października 2013 r.

 

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Nr 45/571/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uchwała wraz z „Kartą zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego”).

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 11 października 2013 r.
Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.

Wszelkich informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. (89) 512 58 76, 724 777 741, e-mail: op@warmia.mazury.pl