Zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

W dniu 15 maja 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 23/251/12/IV zmienił Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • ogłoszenie konkursu w dniu 22 czerwca 2012 r. w ramach Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych, Oś priorytetowa I Przedsiębiorczość, przeznaczając na ww. konkurs środki w wysokości 1 381 812 euro,
  • ogłoszenie konkursu w dniu 13 lipca 2012 r. w ramach Działania 4.2 Rewitalizacja miast, Oś priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, przeznaczając na ww. konkurs środki w wysokości 4 786 062,99 euro,
  • ogłoszenie konkursu w dniu 22 czerwca 2012 r. w ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Oś priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, przeznaczając na ww. konkurs środki w wysokości 2 052 700 euro.

szczegóły na stronie internetowej PO RPO WiM