ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY !!!- WAŻNE NOWE PRZEPISY DLA PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICE

W dniu 02 maja weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu tym w par. 3 ust. 3 od dziś tj. od 4 maja 2020r. ZWALNIA SIĘ Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY m.in. osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym (w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen). Innymi słowy Polacy pracujący legalnie za granicą w państwach obszaru Unii Europejskiej sąsiadujących z Polską, są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Muszą jednak na granicy (ust. 4 rozporządzenia) udokumentować wykonywania tych czynności funkcjonariuszowi straży granicznej (np. kopia umowy lub oświadczenia pracodawcy o wykonywanej pracy np. w Niemczech).

W związku z tym prosimy Państwa o przekazywanie tej informacji osobom powracającym z legalnej pracy w państwach UE sąsiadujących z Polską, aby mieli ze sobą jakikolwiek dokument stwierdzający że pracowali bądź pracują za granicą. Wtedy zostają zwolnieni z obowiązku odbywania uciążliwej 14 dniowej kwarantanny w naszym kraju.

Oto pełen tekst rozporządzenia.