Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.powiatgizycki.pl

Starostwo Powiatowe w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gizycku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Częściowo brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  Niektóre dokumenty PDF i Word nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.). Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  – pochodzą z różnych źródeł;
  – zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak deskrypcji i transkrypcji dla materiałów multimedialnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można częściowo używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Leszczyńska-Boruch, kontrola@gizycko.starostwo.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 4291757 wewn. 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny lub elementu witryny internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu, jeśli dotyczy.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej Starostwa Powiatowego nie może nastąpić w ciągu 7 dni, Starostwo Powiatowe niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Starostwo Powiatowe w Giżycku odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku gdy Starostwo Powiatowe nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej Starostwa Powiatowego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 2000 z późn. zm.). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Giżycku

ul. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. 1 Maja (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz w windę umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do pomieszczenia Sekretariatu (biura podawczego) i Wydziału Komunikacji.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia urzędu. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami nie ma progów. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem są wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Giżycku

ul. Generała Józefa Zajączka 2
11-500 Giżycko

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Generała Józefa Zajączka 2 (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz w podjazd umożliwiający dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do punktu obsługi interesantów.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie urzędu.
Przed budynkiem jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż.
  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Należy zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed rozpatrywaniem sprawy.
  W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.
  Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  2. wysłać e-mail na adres: sekretariat@gizycko.starostwo.gov.pl;
  3. wysłać faks na numer: 87 428 55 06;
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 87 428 59 58;
  5. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;
  6. osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy tłumacza posługującego się PJM, SJM. Usługa jest realizowana na wniosek, który może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub wysłać e-mail na adres: sekretariat@gizycko.starostwo.gov.pl lub wysłać faks na numer: 87 428 55 06;
  Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016);
  Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie Powiatowym w Giżycku.
  Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..