Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy

Starosta Giżycki zaprasza Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.powiatgizycki.pl (zakładka: sektor pozarządowy – ogłoszenia) oraz  bip.powiatgizycki.pl  (zakładka: organizacje pozarządowe – informacje ogólne – konsultacje społeczne).

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 18 października – 2 listopada 2021 roku na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na wypełnionym formularzu, na adres: e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl, fax: (87) 428-55-06 bądź osobiście w pokoju 211.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie [pobierz]

Projekt programu do konsultacji [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag DOC [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag PDF [pobierz]

Uchwała nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [pobierz]