Szkolenie – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska

W dniu 27 maja br. o godz. 9:00 odbędzie się specjalne szkolenie online dla instytucji zainteresowanych V naborem wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska. Organizatorem spotkania będzie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu przy wsparciu Regionalnych Punktów Kontaktowych z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Zoom w języku angielskim. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://www.vilniusjts.eu/events/training-for-potential-beneficiaries-of-the-5th-call/pl w terminie do dnia 26 maja br. Podczas rejestracji na stronie internetowej możecie Państwo również zadać pytania dot. V naboru wniosków, na które odpowiedź zostanie udzielona w trakcie szkolenia.

Od czerwca br. w każdą środę będą organizowane indywidualne konsultacje online, podczas których będą mogli Państwo uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Aby skorzystać z konsultacji, należy wysłać zgłoszenie na adres email events@vilniusjts.eu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pytania, które będą przedmiotem konsultacji. Indywidualne spotkania online mogą być przeprowadzone, w zależności od potrzeb, w języku angielskim, polskim lub litewskim.

Przypominamy, że V nabór wniosków Programu Interreg Litwa-Polska odbywa się w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) i będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 – czasu litewskiego). Nabór otwarty został dla wszystkich czterech priorytetów Programu, tj.:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). Co więcej w przypadku takich aplikacji koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Więcej informacji na temat V naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska możecie Państwo znaleźć w poniższych prezentacjach, gdzie przedstawione zostały m.in. kwestie wypełniania wniosku aplikacyjnego, czy kwalifikowalności wydatków.

Kwalifikowalność wydatków- Prezentacja PL

Ogólne informacje o naborze- Prezentacja PL

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego- Prezentacja PL

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie.
Z uwagi na zdalny tryb pracy preferowany jest kontakt drogą mailową pod adresami g.gieda@warmia.mazury.pl i k.ostrowski@warmia.mazury.pl .

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie www.lietuva-polska.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka „Litwa-Polska”.